ODASSO.ZOCKOR.NET

Gods love my colors (Aquarelle, pastels et feutre noir)








Adorned sadhu



Brahma



Burning Sadhu



Disco Ganesh



Double Pinned Sadhu



Dreadlocks Sadhu



Ganesh



Gods



Gods



Hanuman



Kali



Kumbh Mela



Maa Durya



Maa Laxmi



Maa Saraswati



Paranoid Sadhu



Pinned Sadhu



Sadhu & buffalos



Shiva



Toothless sadhu



Varanasi



Vishnu